Oppmåling Pris inkl. mva
Gebyr for arbeid etter matrikkellova (Lova § 32, forskrifta § 16) fastsett av Vinje kommunestyre i sak 09/62  
1.1Oppretting av matrikkeleining  
1.1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunnareal  
Areal frå 0 - 5000 m2 kr 15 542
Areal frå 5001 m2 - auke pr påyrja da kr 718
Der markarbeid ikkje er påkrevd, utløyser det halvt gebyr  
   
1.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn  
Pr sak uansett areal kr 3 886
   
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon  
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eigarseksjon  
Areal frå 0 2000 m2 kr 11 657
Areal frå 2001 m2 - auke pr påbyrja da kr  718
   
1.1.4 Oppretting av anleggseigedom  
Gebyr som for oppretting av grunneigedom  
Volum frå 0 - 2000 m3 kr 5 828
Volum frå 2001m3 - auke pr påbyrja 1000 m3 kr 646
   
1.1.5 Registrering av jordsameige  
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige blir fakturert etter medgått tid, basert på 1,2 promille av årsløn  
   
1.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning  
Viser til 1.1.1, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan det koma tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning                                   kr 2 684
   
1.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering  
Gebyr for utført arbeid når saka blir trekt førho er fullført, må avvisast, ikkje let seg matrikkelføre på grunn av endra heimelsforhold eller av andre grunnar ikkje kan fullførast,er sett til1/3 av gebyrsatsane etter 6.1 og 6.2  
   
1.3 Grensejustering  
1.3.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige  
Ved gebyr for grensejustering, kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomens areal (maksimalgrensa er sett til 500 m²). Ein eigedom kan imidlertid ikkje avgje areal som i sum overstig 20 % av eigedomens areal før justeringa. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklassar gjelde  
Areal frå 0 - 500 m2 kr 7 771
   
1.3.2 Anleggseigedom  
For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigedomens volum, men den maksimale grensaer sett til 1000 m³  
Volum frå 0 - 250 m3 kr 2 917
Volum frå 251 - 1000 m3 kr 5 828
   
1.4 Arealoverføring  
1.4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige  
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneformål  
Areal frå 0 - 500 m2 kr 11 657
Arealoverføring pr nytt påbyrja 500 m2medfører auke av gebyret på kr 646
   
1.4.2 Anleggseigedom  
For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna,ikkje vera registrert på ein tredje matrikkeleining. Volum kan kun overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for sammenføying er til stades. Matrikkeleininga skal utgjere eit samanhengande volum  
Volum frå 0 - 500 m3 kr 3 885
Volumoverføring pr nytt påbyrja 500 m2 medfører auke av gebyret på kr 646
   
1.5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning  
For inntil 4 punkt kr 4 009
For overskytande grensepunkt pr punkt kr 388
   
1.6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt/ klarlegging av rettar  
For inntil 4 punkt kr 7 771
For overskytande grensepunkt pr punkt kr 776
Gebyr for klarlegging av rettar blir fakturert etter medgått tid  
   
1.7 Privat grenseavtale  
For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde kr 1 297
For kvart nytt punkt eller påbyrja 100 m grenselengde kr 129
Det blir valt billigaste alternativ for rekvirent  
   
1.8 Urimeleg gebyr  
Dersom gebyret openbart er urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/ho har gjeve fullmakt til av eige tiltak fastsette eit passande gebyr.
Fullmaktshavar kan under same føresetnader og med bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette eit redusert gebyr
 
   
1.9 Betalingsstidspunkt  
Gebyret kan krevjast inn forskotsvis  
   
1.10 Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka  
Gjer rekvirenten under sakas gang endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, oppretthaldast likevel gebyret  
   
1.11 Utferding av matrikkelbrev  
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 195
Matrikkelbrev over 10 sider kr 391
Endring i maksimalsatsane regulerast av Statens kartverk i takt med den årlege kostnadsutviklinga  
   
1.12 Gebyr rekna ut etter medgått tid  
Gebyr for oppmålingsarbeid som ikkje kan fastsetjast ut frå reglane over, skal reknast ut etter medgått tid, timepris kr 1000. Dette inkluderar alle kostnadar (merkemateriell, reise m.m).  
   
1.13 Statlege gebyr og avgifter  
Tinglysingsgebyr og eventuelle dokumentavgifter kjem i tillegg til alle kommunale gebyr  
   
1.14 Regulering av gebyrsatsar  
Satsane vert kvart år regulert etter Statens kartverks indekstal for kart- og oppmålingsarbeid.