Oppmåling Pris inkl. mva
Gebyr for arbeid etter matrikkellova (Lova § 32, forskrifta § 16) fastsett av Vinje kommunestyre i sak 09/62  
1.1Oppretting av matrikkeleining  
1.1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunnareal  
Areal frå 0 - 3000 m2 kr 15 147
Areal frå 3001 m2 - auke pr påyrja da kr 700
Der markarbeid ikkje er påkrevd, utløyser det halvt gebyr  
   
1.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn  
Pr sak uansett areal kr 3 787
   
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon  
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eigarseksjon  
Areal frå 0 2000 m2 kr 11 360
Areal frå 2001 m2 - auke pr påbyrja da kr 700
   
1.1.4 Oppretting av anleggseigedom  
Gebyr som for oppretting av grunneigedom  
Volum frå 0 - 2000 m3 kr 5 597
Volum frå 2001m3 - auke pr påbyrja 1000 m3 kr 630
   
1.1.5 Registrering av jordsameige  
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige blir fakturert etter medgått tid, basert på 1,2 promille av årsløn  
   
1.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning  
Viser til 1.1.1, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan det koma tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning                                   kr 2 616
   
1.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering  
Gebyr for utført arbeid når saka blir trekt førho er fullført, må avvisast, ikkje let seg matrikkelføre på grunn av endra heimelsforhold eller av andre grunnar ikkje kan fullførast,er sett til1/3 av gebyrsatsane etter 6.1 og 6.2  
   
1.3 Grensejustering  
1.3.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige  
Ved gebyr for grensejustering, kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomens areal (maksimalgrensa er sett til 500 m²). Ein eigedom kan imidlertid ikkje avgje areal som i sum overstig 20 % av eigedomens areal før justeringa. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklassar gjelde  
Areal frå 0 - 500 m2 kr 7 574
   
1.3.2 Anleggseigedom  
For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigedomens volum, men den maksimale grensaer sett til 1000 m³  
Volum frå 0 - 250 m3 kr 2 843
Volum frå 251 - 1000 m3 kr 5 680
   
1.4 Arealoverføring  
1.4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige  
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneformål  
Areal frå 0 - 500 m2 kr 11 360
Arealoverføring pr nytt påbyrja 500 m2medfører auke av gebyret på kr 630
   
1.4.2 Anleggseigedom  
For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna,ikkje vera registrert på ein tredje matrikkeleining. Volum kan kun overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for sammenføying er til stades. Matrikkeleininga skal utgjere eit samanhengande volum  
Volum frå 0 - 500 m3 kr 3 786
Volumoverføring pr nytt påbyrja 500 m2 medfører auke av gebyret på kr 630
   
1.5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning  
For inntil 2 punkt kr 3 908
For overskytande grensepunkt pr punkt kr 378
   
1.6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt/ klarlegging av rettar  
For inntil 2 punkt kr 7 574
For overskytande grensepunkt pr punkt kr 756
Gebyr for klarlegging av rettar blir fakturert etter medgått tid  
   
1.7 Privat grenseavtale  
For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde kr 1 265
For kvart nytt punkt eller påbyrja 100 m grenselengde kr 125
Det blir valt billigaste alternativ for rekvirent  
   
1.8 Urimeleg gebyr  
Dersom gebyret openbart er urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/ho har gjeve fullmakt til av eige tiltak fastsette eit passande gebyr.
Fullmaktshavar kan under same føresetnader og med bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette eit redusert gebyr
 
   
1.9 Betalingsstidspunkt  
Gebyret kan krevjast inn forskotsvis  
   
1.10 Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka  
Gjer rekvirenten under sakas gang endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, oppretthaldast likevel gebyret  
   
1.11 Utferding av matrikkelbrev  
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 190
Matrikkelbrev over 10 sider kr 381
Endring i maksimalsatsane regulerast av Statens kartverk i takt med den årlege kostnadsutviklinga  
   
1.12 Gebyr rekna ut etter medgått tid  
Gebyr for oppmålingsarbeid som ikkje kan fastsetjast ut frå reglane over, skal reknast ut etter medgått tid, timepris kr 1000. Dette inkluderar alle kostnadar (merkemateriell, reise m.m).  
   
1.13 Statlege gebyr og avgifter  
Tinglysingsgebyr og eventuelle dokumentavgifter kjem i tillegg til alle kommunale gebyr  
   
1.14 Regulering av gebyrsatsar  
Satsane vert kvart år regulert etter Statens kartverks indekstal for kart- og oppmålingsarbeid. Jamfør rundskriv frå skattedirektøren til skatteinspektørane dagsett 06.03.1970.