Oppmåling

Pris inkludert mva

Gebyr for arbeid etter matrikkellova (Lova §32, forskrifta §16) fastsett av Vinje kommunestyre i sak 09/62. 

1.1 Oppretting av matrikkeleining

 
1.1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunnareal 
Areal frå 0 - 3000 m2kr 15 840
Areal frå 3001 m2 - auke per påyrja dakr 660
For areal over 10 daa er det gebyr etter medgått tid. Min kr 20 460
Der markarbeid ikkje er påkrevd, utløyser det halvt gebyr 
  
1.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn 
Per sak uansett arealkr 3 960
  
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon 
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eigarseksjon 
Areal frå 0-2000 m2kr 15 840
Areal frå 2001 m2 - auke per påbyrja dakr  660
  
1.1.4 Oppretting av anleggseigedom 
Gebyr som for oppretting av grunneigedom 
Volum frå 0- 000 m3kr 5 280
Volum frå 2001m3 - auke pr. påbyrja 1000 m3kr 1 320
  
1.1.5 Registrering av jordsameige 
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige blir fakturert etter medgått tid, basert på 1,2 promille av årsløn 
  

1.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

 
Viser til 1.1.1, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan det koma tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretningkr 2 640
  
1.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering 
Gebyr for utført arbeid når saka blir trekt før ho er fullført, må avvisast, ikkje let seg matrikkelføre på grunn av endra heimelsforhold eller av andre grunnar ikkje kan fullførast, er sett til 1/3 av gebyrsatsane etter 6.1 og 6.2 
  

1.3 Grensejustering

 
1.3.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige 
Ved gebyr for grensejustering, kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomens areal (maksimalgrensa er sett til 500 m²). Ein eigedom kan imidlertid ikkje avgje areal som i sum overstig 20 % av eigedomens areal før justeringa. 
For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
 
Areal frå 0-500 m2kr 7 920
  
1.3.2 Anleggseigedom 
For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigedomens volum, men den maksimale grensa er sett til 1000 m³ 
Volum frå 0-250 m3kr 2 640
Volum frå 251-1000 m3kr 5 280
  

1.4 Arealoverføring

 
1.4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige 
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. 
Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
 
Areal frå 0-3000 m2kr 15 840
Arealoverføring per nytt påbyrja 500 m2 medfører auke av gebyret påkr 660
  
1.4.2 Anleggseigedom 
For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna, ikkje vera registrert på ein tredje matrikkeleining. 
Volum kan kun overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for sammenføying er til stades. 
Matrikkeleininga skal utgjere eit samanhengande volum.
 
Volum frå 0 - 500 m3kr 3 960
Volumoverføring pr nytt påbyrja 500 m2 medfører auke av gebyret påkr 1 320
  

1.5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 
For inntil 4 punktkr 5 280
For overskytande grensepunkt per punktkr 660
  

1.6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt/ klarlegging av rettar

 
For inntil 4 punktkr 10 560
For overskytande grensepunkt pr. punktkr 660
Gebyr for klarlegging av rettar blir fakturert etter medgått tid 
  

1.7 Privat grenseavtale

 
For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengdekr 1 320
For kvart nytt punkt eller påbyrja 100 m grenselengdekr 330
Det blir valt billigaste alternativ for rekvirent 
  

1.8 Urimeleg gebyr

 
Dersom gebyret openbart er urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/ho har gjeve fullmakt til av eige tiltak fastsette eit passande gebyr.
Fullmaktshavar kan under same føresetnader og med bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette eit redusert gebyr
 
  

1.9 Betalingsstidspunkt

 
Gebyret kan krevjast inn forskotsvis 
  

1.10 Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka

 
Gjer rekvirenten under sakas gang endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, oppretthaldast likevel gebyret 
  

1.11 Utferding av matrikkelbrev

 
Matrikkelbrev inntil 10 siderkr 175
Matrikkelbrev over 10 siderkr 350
Endring i maksimalsatsane regulerast av Statens kartverk i takt med den årlege kostnadsutviklinga 
  

1.12 Gebyr rekna ut etter medgått tid

 
Gebyr for oppmålingsarbeid som ikkje kan fastsetjast ut frå reglane over, skal reknast ut etter medgått tid, timepris kr 1320. Dette inkluderar alle kostnadar (merkemateriell, reise m.m).Kr 1320 pr. time
  

1.13 Statlege gebyr og avgifter

 
Tinglysingsgebyr og eventuelle dokumentavgifter kjem i tillegg til alle kommunale gebyr