Vinje kommune - trafikksikringstiltak

Som Trafikksikker kommune har Vinje kommune til dømes:

  • Turrutinar for skular og barnehagar
  • Trafikkopplæring i skular og barnehagar
  • Rettleiing frå helsestasjon om sikring av barn i bil
  • Rutinar for sno- og vegetasjonsrydding rundt skular og barnehagar
  • Trafikksikringsplan som viser trafikksikringsprosjekt i prioritert rekkefølgje
  • Rutinar for å sikre trafikksikring i planarbeid.

Retningsliner og reglement for arbeidsrelatert ferdsel i trafikken for kommunalt tilsette

Kommuneplan for trafikksikring finn du her under vedtekne planar

Trygg Trafikk

Trygg Trafikk si heimeside finn du her