Vinje kommune - trafikksikringstiltak

Som Trafikksikker kommune har Vinje kommune til dømes:

  • Turrutinar for skular og barnehagar
  • Trafikkopplæring i skular og barnehagar
  • Rettleiing frå helsestasjon om sikring av barn i bil
  • Rutinar for sno- og vegetasjonsrydding rundt skular og barnehagar
  • Trafikksikringsplan som viser trafikksikringsprosjekt i prioritert rekkefølgje
  • Rutinar for å sikre trafikksikring i planarbeid.

Trykk på denne lenka og sjå retningsliner og reglement for arbeidsrelatert ferdsel i trafikken, for kommunalt tilsette

Trykk på denne lenka og sjå kommuneplan for trafikksikring, som ligg under vedtekne planar