Skatteetaten har ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen har hatt tidlegare.
Det er difor ikkje skatteoppkrevjar (kemner) i kommunane lenger.

Skatteetaten har med dette alt ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skattar og avgifter.

Oppgåvene som er overført til Skatteetaten er mellom anna innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskot, forskotstrekk, arbeidsgjevaravgift, motrekning, utleggstrekk knytta til skattekrav, skatteattest og konto-/saldoutskrift for skatt og arbeidsgjevaravgift.

Har du hatt sak under handsaming hos ditt gamle skatteoppkrevjarkontor, er denne overført Skatteetaten. Du kan ha fått tildelt ny sakshandsamar/kontaktperson.

Meir informasjon om skatt finn du på heiemsida til skatteetaten.no