Kommunepsykologen jobbar i tråd med retningslinene til helsedirektoratet.

Helsedirektoratet har fire fokusområder som skal rettleie arbeidsoppgåvene til kommunepsykologen:

  1. System- og samfunnsretta arbeid(m.a plan- og utviklingsarbeid, rettleiing og fagstøtte til personalet)
  2. Helsefremmande of førebyggande arbeid
  3. Lågterskel behandlings- og oppfylgingstilbod
  4. Tverrfagleg og/eller fleirfagleg samarbeid

Fokusgruppa til kommunespsykologen er barn og unge inntil 25 år, i tillegg til mødre under svangerskapet og i barseltida. I samband med dette arbeider kommunepsykologen saman med skulehelsetenesta og jordmortenesta.

Brukar blir vist til kommunespykologen primært via skulehelsetenestene, fastlege eller jordmor, i tillegg til tildelingskontoret for ungdommar mellom 18-25 år.