Demenskoordinator

Dette er demenskoordinatoren sine oppgåver:

 • Vera eit bindeledd mellom deg som har kognitiv svikt /demens, dine pårørande og hjelpeapparatet
 • Vera eit lågterskeltilbod, «ei dør inn»
 • Koma på heimebesøk
 • Kartlegge hjelpebehov og legge til rette for tilbod om oppfylgjing i heimen
 • Gje informasjon, råd og rettleiing til deg med kognitiv svikt /demens og dine pårørande
 • Arrangere pårørandeskule
 • Tilby samtaler,- individuelt og i grupper
 • Ha oversikt over relevante tilbod og tenester i kommunen
 • Ha ei aktiv i rolle i det kommunale tilbodet «Aktivitetsven»,- som er ei nasjonal satsing av Nasjonalforeningen for folkehelsen 
  Lenke til nasjonalforeningen si nettside med meir informasjon om aktivitetsven
 • Delta i fagutvikling og rettleie personale som arbeider med personar med kognitiv svikt /demens
 • Tilby koordinering av tenester
 • Bistå lege i utgreiing av demenssjukdom
 • Samarbeide med fastlegar, Koordinerings – og Tildelingskontoret, avdelingsleiarane i Heimetenestene og langtidsavdelinga ved Vinje Sjukeheim, demenskontaktar i Heimetenestene, ergoterapeutar, dagtilboda i kommunen, og demenskoordinatorar i nabokommunar.

Primærhelseteam

Primærhelseteam er ei tverrfagleg gruppe som skal arbeide saman for å gi god oppfølging til innbyggarane på fastlegen si liste. 
Kjernen i teamet består av fastlegen saman med sjukepleiar og helsesekretær. Teamet jobbar ut frå pasienten sine behov og samordnar dei helse- og sosialtenestene som pasienten treng.