Retningsliner:

  • Som veg reknast vegsystem frå offentleg veg med alle samlevegar og greiner som tener ein eller fleire bustader med fast heilårs busetnad.
  • Når det er fleire interesser enn ein husstand til vegen er det krav til veglag med føresegner godkjent av kommunen for utbetaling av tilskot.
  • Veglag skal ha leiar, kasserar og eigen bankkonto. Tilskot vert betala til veglaget sin konto.
  • Eksisterande ordning med tilskot til ekstraordinær vøling fell bort. Veglaget må legge planar for dette.
  • Lengda på veg vert rekna med alle greiner til fast busetnad.
  • Lengda som vert grunnlag for tilskot vert redusera med 200 meter for kvar husstand. Lengda kan reduserast for anna industri, næring, kraftproduksjon og liknande med ei lengde som skal stå i høve til omfanget av tiltaket
  • Kommunestyret vedtek kor stort tilskotet skal vere for kvar meter veg i samband med budsjett.