Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Frivilligheit

Det å vera frivillig har ein eigenverdi, der du får minst like mykje tilbake som du gjev. Å delta gjev ei god kjensle av å gjera noko nyttig for andre, og ei oppleving av å ha eit meiningsfullt liv. Målet er å førebyggje einsemd, auke trivsel, meistring og meinig, både for den som yter og for den som mottek.

Frivilligheit er nødvendig for samfunnet, og det har stor verdi for deg. I frivillig arbeid får du gjera ting saman med andre, og blir kjent med nye menneske. Frivilligheit er bra for lokalmiljøet, og det er helsefremjande, då det gjev meining og glede i kvardagen!

Haust, blåbær  1