Kreftkoordinator

Kreftkoordinator vil ha eit særleg ansvar for samhandling mellom dei ulike nivåa i helsetenesta og vil arbeide for at overgangen mellom sjukehus og kommune blir best mogleg.

Kreftkoordinator skal vera med og samordne tilbod og tenestar i Vinje kommune.

I samarbeid med den øvrige kreftomsorga i Vinje kommune kan kreftkoordinator bidra med:

  • Heimebesøk hos pasient og pårørende for kartlegging av behov, samtale og veiledning.
  • Informasjon og råd knytta til diagnose, behandling, rehabilitering og lindring ved livets slutt.
  • Oversikt over relevante tilbod og rettighetar.
  • Samhandling med fastlege, heimesjukepleie og andre aktuelle fagpersonar.

Kven kan ta kontakt?
Den kreftramma sjølv, pårørande eller helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator. 
Tilbodet er gratis og krev ikkje tilvising frå lege.

Primærhelseteam

Primærhelseteam er ei tverrfagleg gruppe som skal arbeide saman for å gi god oppfølging til innbyggarane på fastlegen si liste. 
Kjernen i teamet består av fastlegen saman med sjukepleiar og helsesekretær. Teamet jobbar ut frå pasienten sine behov og samordnar dei helse- og sosialtenestene som pasienten treng.