Som ein del av folkevekstsatsinga, er Vinje èin av pilotkommunane i Fortidsminneforeininga si satsing Ljos i gamle hus. Lenke til sida finn du her.
Eg er prosjektleiar lokalt. Målsettinga er at tomme og aude hus i Vinje skal bli sette i stand å få nytt liv.
Bygningsvern og gjenbruk står sentralt, og alle type bygg inngår i prosjektet. Om du har eit tomt, gamalt bygg som du ynskjer å sette i stand, så ta gjerne kontakt om du ynskjer hjelp til stader å søke midlar, rådgjeving eller har generelle spørsmål kring prosjektet Ljos i gamle hus.
 
Generelt for mitt virke framover - fokusområder for 2023:

 • Kartlegging og arbeid kring bustadtilhøve
 • Korleis ta imot nytilflutte på best mogleg måte
 • Samarbeid bygdefolk, næringsliv, Visitaktørane med fleire.

Om nokon sit med gode idear og innspel til korleis me kan få raskare og større vekst i folketalet, er de velkomne til å lufte dei med meg.
Eg har kontor på kulturkontoret på kommunehuset, og her er døra open. Ta gjerne kontakt på førehand om du ynskjer eit møte.

Eg gler meg til jobben vidare, i lag med dedikerte kollegaer, og eit engasjert lokalsamfunn!

Det er oppretta ein nettstad som heiter Vinjenaturlegvis.no, som er ein fin digital portal for dei som ynskjer å flytte til Vinje, men også fin å sjå på, og vise til for innbyggarane i kommunen vår. Du ser link til sida her.

Med helsing

Silje Hagen
Vinjelos

Vinjelosen sitt hjørne - august og september 2023

Vinje kommune ynskjer å legge til rette for ulike bu-moglegheiter. 
Èin av desse moglegheitene vil vera å prøvebu-småbruk!

Ordninga går ut på at kommunen leiger og framleiger småbruk, der folk som ynskjer å test-bu eit gardsbruk, får høve til det over ein god periode! 

Team prøvebu er oppretta for å syte for ein god prosess, og består av: 

 • Landbruksrådgjevar, Thor Christiansen
 • Representant frå styret i Visit Vinje, Anna Vinjerui Lid
 • Representant Vest-Telemark Bonde- og Småbrukarlag, Tor Mølster Byggland
 • Representant Tokke og Vinje Bondelag, Bernt Olav Kringlegarden
 • Vinjelosen, Silje Hagen

Team prøvebu ynskjer no å koma i kontakt med eigarar av småbruk, som kan tenkje seg å sjå på leigeavtale med kommunen inn mot denne satsinga! 
Småbruka treng ikkje vera nyoppussa og moderne – her er eldre, bebuelege småbruk kjærkomne!

Dette er nybrots arbeid, og ikkje testa ut før, i alle fall ikkje i vår kommune.  Om du er eigar av eit småbruk, og syns dette høyres interessant ut, ta kontakt med Vinjelosen for ein uforpliktande prat!

Vinjelosen sitt hjørne - juni og juli 2023

Nytt frå Vinjelosen - SOMMAREN 2023!

Sommaren er her, og fleire har gått inn i feriemodus allereie!

Eg har lyst å nytte høvet til å ynskje alle ein rektig god sommar! Og hugs at de ikkje treng reise langt for å oppleve noko i ferien! Borte bra, men heime best?

Så om du ikkje går med særskilde planar dei neste vekene, kan det vera verdt å sjå seg rundt i heimkommunen eller Vest-Telemark til dømes?

GOD SOMMAR!

 

Vinjelosen sitt hjørne - Mai 2023

Kvifor flytte til Vinje?

Vinje er berre èin av mange kommunar i distrikt Norge som kjempar om folket og ressursane. Me kan skilte med flott natur, men det kan også resten av landet.

Så kva kan ein gjera for å lokke fleire tilflyttarar hit?
Fleire gonger har eg fått høyre «korleis skal du klare å få folk til å flytte hit?», og «du har jammen jobben!»
Dette er på ingen måte eit arbeid eg som Vinjelos kan gjera aleine! Dersom me skal få fleire innbyggjarar i kommunen vår, må me stå samla som samfunn. Syne vilje og engasjement. Samarbeide der me kan. Me må senke terskelen mellom kommune og ulike aktørar endå meir – rett og slett samskape! Dersom folk opplever entusiasme, pågangsmot og vilje frå kommune, næringar, lag/org, eldsjeler, med fleire, skulle ein vel tru at det freistar fleire til å investere i eit slikt samfunn? Om folk kjenner seg stolte av eige bygd og kommune, vil overføringsverdien av denne kjensla vera mykje verdt for komande generasjonar.

Så trengs det bustader; folk treng hus, og hus treng folk… Me treng eit variert bu-tilbod i kommunen, til prisar å leve med. For å gje eit endå breiare og variert tilbod, er Vinje med som pilot i Ljos i gamle hus satsinga, der ein tenkjer i stor grad gjenbruk og bevaring av gamle hus, og bruk av ressursane i gamle bygg. Det er miljø, og sirkulærøkonomi i praksis. Les meir om dette i månadsbrevet mars/april.

Ein del ynskjer seg småbruk. Kunne me tenkt større tomter, kanskje lagt til rette for miniatyrsmåbruk? Då hadde me nok fanga ein del merksemd! Så skal me faktisk i gang med prøvebu-småbruk; finn saka her - Kommunestyremøtet 23.03.23.
Ut over dette, er arbeidet med tilrettelegging av ulike bustader, noko som er på agendaen både i kommune og blant private aktørar.

Arbeidsplassar er kanskje ein sjølvsagt, men veldig viktig faktor. Og for unge vaksne er også utviklingsmoglegheitene på arbeidsmarkedet vel så essensielt. Får me eigentleg fronta alle jobbmoglegheitene i kommunen på ein bra måte? Både innan privat og offentleg sektor? Finns det mange kompetansearbeidsplassar me ikkje veit om? Burde me samarbeidd betre om å løfte fram attraktive stillingar på ein annleis måte?

Etter diverse møter med private, næringar og andre, kjem det fram at uansett kva ein jobbar med, om det er som privat, offentleg eller friviljug, så har me gjerne dei same måla: me ynskjer å skape eit levande og trygt samfunn, der me trivst! Eg opplever at det er vilje blant dei aller fleste til å vera med på dugnaden om å skape eit godt ‘livsfundament’, ein kommune folk ynskjer å vera ein del av! Ein stad ein føler seg heime og kjenner tilhøyre.

Vinjelosen sitt hjørne - mars/april 2023

Over 200 000 hus står tomme og til nedfalls her i landet. Dette kan, og bør me gjera noko med!
Vinje kommune er èin av pilotane i Ljos i gamle hus - eit verdiskapingsprosjekt, der ein ynskjer å ta vare på dei ressursane som finns i gamle bygg, framfor å rive og bygge nytt.

Det er mange grunnar til at ein bør ta vare på dei eldre bygga rundt forbi:

 • Det er med på å fremje bulyst, då me vil få eit auka og variert bu-tilbod.
 • Gjenbruk av dei gamle bygga vil vera med å bidra til at kommunen når nasjonale og regionale klimamål.
 • Historie knytt til husa blir ført vidare og det blir skapt nye historiar.
 • Gamle hus har ofte gode materielle og håndverksmessige kvalitetar.
 • Lokal byggeskikk og kompetanse knytt til handverkstradisjonar, blir tatt vare på og ført vidare. 

Det å ta vare på denne kulturarven, vil styrke stadidentiteten, og vera med på å auke attraktiviteten av kommunen vår!

Prosjektet er nasjonalt, og i regi av Fortidsminneforeininga. Det omhandlar ikkje berre hus, men også naust, driftsbygningar, uthus og andre bygg, helst frå før 1960, men ikkje utelukkande.
Hensikta med prosjektet er rett og slett å verne bygg gjennom bruk. Då snakkar me både om ny bruk og ombruk.  

Bodskapet får vera: sit du med eit gamalt hus du ikkje heilt veit kva du skal gjera med? Ta gjerne kontakt med meg for ein uforpliktande prat om kva moglegheiter som ligg der.

 

YNSKJER ALLE EI GOD PÅSKE :)

Vinjelosen sitt hjørne - februar 2023

Denne månaden har eg lyst å rette fokus mot Reinsparken på Edland. 

 

Bakgrunn

Det er viktig for prosjektgruppa Reinsparken å løfte fram kva som ligg i dette prosjektet, då det er ei ganske stor satsing sett i lokal, nasjonal og nordisk målestokk! Gjennom ein søknadsprosess og konkurranse leia av Tverga (nasjonalt ressursenter for eigenorganisert fysisk aktivitet), kom Vinje med som 6 av 38 kommunar. Det meste av midlane til trinn 1 i prosjektet, er søkte eksterne midlar.

Kva er Reinsparken

Dette er eit samskapingsprosjekt mellom einingane Kultur, næring og fritid og Teknisk drift og infrastruktur i Vinje kommune. Reinsparken skal bli ein sosial møteplass som inneheld sykkelanlegg, jogge/turløype og badeplass. Lokaliseringa er sentral i høve til hovudferdselsåra E-134, og er sentralisert i eit av sentra i kommunen, Edland/Haukeli. Parken er meint å vera eit positivt tilskot til heile Vinje kommune, så vel som turistar og andre forbi- og tilreisande. Anlegget blir einaste i sitt slag i Noreg. Det ligg i namnet at «Reinsparken» er forankra i temaet villrein. Dette har mellom ana med vår identitet å gjera, men også for å ha eit attraktivt og annleis tilbod til dei som oppsøkjer Vinje som nasjonalparkkommune og reiselivsdestinasjon. Det er samstundes morosamt og lærerikt å jobbe saman i ein prosess for å skape ein aktivitetspark utanom det vanlege. 

Heilt frå starten har det vore medverknad med elevar, barnehage, skule og representant frå idrettslaget. Andre aktuelle partar har også kome til etter kvart. Det er stadig nye medverknadsrundar etter som anlegget tek form. Alt er jobba ut frå ynskja til elevgruppa. Det er tenkt ein heilskap for området, frå parkeringsstruktur utanfor barnehage/helsehus til utforming av sjølve parken. Dette berører ulike kommunale prosjekt i området, men er likevel viktig å sjå i samband med kvarandre.

Trinn 1 - Sykkelparken

Det nærmar seg ei skisse for trinn 1, som omhandlar sykkeldelen i parken. Sykkelområdet vil bli heilt spesielt, og er ikkje heilt standard samanlikna med andre nasjonale sykkelanlegg. Skissa blir truleg klar i veke 7. Om barnehage og skule godkjenner denne som den då ligg føre, gler me oss til å lansere den i nær framtid. Byggestart er tenkt våren 2023.

Meir informasjon

Vinjelosen