All anna bruk av ATV og andre barmarkskøyretøy må søkje dispensasjon etter motorferdsellova §6. 

Søknaden handsamast administrativt. Vedtaket på søknaden kan klagast på seinast innan 3 veker etter at ein har fått beskjed om vedtaket.

Søknaden må innehalde:

  • Skildring av føremålet med transporten
  • Kven som skal køyre
  • Kvar (trasé eller område) det er bruk for transport
  • Dato og tidspunkt som det er bruk for transport

Mangelfulle søknadar vil bli returnera.