Informasjon

Den rådgjevande eininga for russaker skal ha ansvaret for å møte personar når oppmøte for eininga er sett som vilkår for ein bestemt strafferettsleg reaksjon, inkludert gjennomføring av ruskontroll dersom dette er sett som vilkår. Oppmøte, og eventuell ruskontroll påleggast av påtalemyndigheita som vilkår for påtaleunnlating eller som vilkår for dom. 

Påtalemyndigheita formidlar informasjon til rådgjevande eining i kommunen om at ein person har fått ilagt nemnde vilkår. Eininga kallar inn personen til oppmøte, og eventuell rustesting dersom dette er eit vilkår. Eininga si primære oppgåve er å gje generell informasjon, råd og rettleiing. Dersom personen samtykker til det, kan rådgjevande eining tilby helsehjelp og oppfølging av personens rusmiddelbruk. 

I Vest-Telemark er det inngått ein interkommunal avtale om felles rådgivande eining for russaker. Seljord kommune har per nå koordineringsansvaret.