Feiing og tilsyn

Det er Vest Telemark Brannvesen som utfører feiing og tilsyn på vegne av kommunane. Feiing vil bli utført kvart tredje år og tilsyn kvart 6.

Feie- og tilsynsgebyret er fastsett ut frå sjølvkost. Kostnaden vert årleg fordelt og ikkje innkrevd som totalkostnad det året feiing/tilsyn vert utført. Gebyret kjem på same faktura som dei andre kommunale gebyra, fordelt på fire terminar i året.

Fylgjande område blir feia i 2019:
Bustader: Åmot - Tokke grense (FV 38)
Fritidsbustader: Kråmvikvegen, Raulandsgrend - Songa

Varsling
Eigar blir varsla med SMS i forkant

Kontaktinfo til feierane finn du på heimesida til Vest-Telemark Brannvesen


 

 

 

Bålbrenning

Det er forbode å brenne bål i nærleiken av skog og utmark mellom 15. april og 15. september jf. forskrift om brannforebygging.
Brenning utanom dette tidsrommet skal godkjennast av brannvesenet ved leiar beredskap eller brannvakta i Vinje.

Brenning av flis, bygningsmateriale og anna søppel er forbode jf. forureiningslova 

St. Hans bål:

  • Søknad til leiar beredskap eller brannvakta i Vinje
  • Det må ligge føre løyve frå grunneigar

All bålbrenning skjer på eige ansvar.

Utgifter brannvesenet måtte få på grunn av utrykking til bålbrann, kan bli kravd dekt av bålbrennar.