Feiing og tilsyn

Det er Vest Telemark Brannvesen som utfører feiing og tilsyn på vegne av kommunane. Feiing vil bli utført kvart tredje år og tilsyn kvart 6.

Feie- og tilsynsgebyret er fastsett ut frå sjølvkost. Kostnaden vert årleg fordelt og ikkje innkrevd som totalkostnad det året feiing/tilsyn vert utført. Gebyret kjem på same faktura som dei andre kommunale gebyra, fordelt på fire terminar i året.

Fylgjande område blir feia i 2021:
Bustader: Det blir ikkje feia bustader i år( bortsett frå dei som må feiast årleg)
Det blir tilsyn på bustader frå Hyllandsfossen i Åmot - Rauland - Varland, Rauland - Vå og Arabygdi og frå Brubakk i Åmot til Tokke grensa.

Fritidsbustader: Heile Møsstrond i veke 11 og 12. Resten av året frå Haukeli til Åmot

 

Fylgjande område blei feia i 2020:
Bustader: Alle med unntak av Åmot sentrum og Haukeli/Edland sentrum
Fritidsbustader: Austbø - Straumekrysset, Øyfjell og Haukeli - fylkesgrense Vestland 
Grunna koronasituasjonen rakk feierane dessverre ikkje hyttene på Møsstrond. Dei blir difor feia så snart det er skuterføre igjen.

 

Varsling
Eigar blir varsla med SMS seinast 14 dagar før besøket

Kontaktinfo til feierane finn du på heimesida til Vest-Telemark Brannvesen


 

 

 

Bålbrenning

Det er forbode å brenne bål i nærleiken av skog og utmark mellom 15. april og 15. september jf. forskrift om brannforebygging.
Brenning utanom dette tidsrommet skal godkjennast av brannvesenet ved leiar beredskap eller brannvakta i Vinje.

Brenning av flis, bygningsmateriale og anna søppel er forbode jf. forureiningslova 

St. Hans bål:

  • Søknad til leiar beredskap eller brannvakta i Vinje
  • Det må ligge føre løyve frå grunneigar

All bålbrenning skjer på eige ansvar.

Utgifter brannvesenet måtte få på grunn av utrykking til bålbrann, kan bli kravd dekt av bålbrennar.

Renovering/reparasjon av pipe

Skifting og reparasjon/renovering av pipe er søknadspliktig etter pbl § 20-3 (søknad med ansvarsrett).

Det gjeld dersom det ikkje er søknad om anna i tillegg, (f.eks fritidsbustad).

Søknadsskjema 5174, Erklæring om ansvarsrett 5181, men treng ikkje nabovarsel.

Det blir gjett løyve til tiltak på same måte som til f.eks fritidsbustad.