Kven er me?

Helsestasjon for born er eit gratis og lågterskel tilbod. 
Me som arbeider her er helsesjukepleiar, jordmor, barnefysioterapeut, psykisk helsearbeidar og lege.

Me tilbyr

Tverrfagleg samarbeid

For å sikre best mogleg oppfylgjing av born og familiar, der det er behov, samarbeider me med andre instansar. 
Dette skjer alltid i samråd med foreldre. Me samarbeider mellom anna med føde - barselavdeling, fastlege, spesialisthelseteneste, pedagogisk- psykologisk teneste, barnevernteneste og barnehagar.

Barneteam

Teamet er tverrfagleg samansett av helsesjukepleiar, fysioterapeut, psykisk helsearbeidar og førskulepedagog. 
Barneteamet hjelper føresette og barnehage med rettleiing og rådgjeving. Målet er å gje auka kompetanse til dei som står barnet nærast, slik at dei kan få hjelp så tidleg som mogleg.

Barnefysioterapeuten tilbyr

  • konsultasjonar etter fastsett program
  • undersøking og tiltak til born med sein eller avvikande utvikling
  • trening og stimulering av born med nedsett funksjonsevne, individuelt eller i gruppe, etter vurdering
  • rettleiing / rådgjeving til foreldre og barnehage i høve til aktivitet og miljø

Me fylgjer barnet si utvikling

0 til 2 veker

Tilbod om heimebesøk. Helsesjukepleiar tek kontakt etter fødselen.

6 veker

Undersøking og samtale med lege og helsesjukepleiar. Vaksinering.

3 månader

Samtale/ vaksinering hjå helsesjukepleiar.

4 månader

Samtale med helsesjukepleiar og undersøking hjå fysioterapeut.

5 månader

Samtale / vaksinering hjå helsesjukepleiar.

6 månader

Undersøking og samtale med lege og helsesjukepleiar.

7 til 8 månader

Samtale med helsesjukepleiar.

10 månader

Samtale med helsesjukepleiar.

1 år

Undersøking, vaksinering og samtale med lege og helsesjukepleiar.

15 månader

Samtale / vaksinering hjå helsesjukepleiar.

17 til 18 månader

Samtale med helsesjukepleiar.

2 år

Språkkartlegging og samtale med helsesjukepleiar og lege.

4 år     

Synsundersøking, språkkartlegging og samtale med helsesjukepleiar.

1. klasse

Skuleundersøking og samtale med helsesjukepleiar og lege. Høyrselstest.

Det er og høve til å koma utanom dei faste konsultasjonane, dersom det er ynskjeleg eller ved spesielle behov.

Babysong

Helsestasjonen arrangerar musikktreff for barn med foreldre ved helsestasjonen i Åmot.

Det vert musikk, song og dansing. Her treffer ein andre foreldre med barn i same alder, og har det triveleg i lag.

Nina Rostin Svendsen har ansvar for song og musikk og helsesjukepleiar er med. 
Det er høve til å stille spørsmål om ting ein lurar på.

Om barnet ditt er sjukt

Er barnet sjukt og treng legetilsyn, må fastlege kontaktast. Eventuelt legevakt på kveldstid / helg.

Fordi me har born på helsestasjonen som er svært sårbare for smitte, ber me om at du ikkje tek med sjuke born hit.

Overføring av journal ved flytting og skulestart

Hovudregelen er at journalen skal overførast ved flytting til ny helsestasjon eller skulehelseteneste for å sikre ei fagleg forsvarleg oppfylgjing. Har du spørsmål i samband med oversending av journal, kan du ta dette opp med helsestasjonen før flytting.