Med særleg kompetanse i å sjå mennesket sin funksjon og aktivitet i samanheng med omgjevnadane, bidreg ergoterapeuten til å legge til rette for ein sjølvhjulpen kvardag.

Omgrepet kvardagsmeistring inneber å ta innbyggjarane sine ynskje og val i kvardagslivet på alvor. Kvardagsmestring handlar om å kunne utføre meiningsfulle og naudsynte aktivitetar i kvardagslivet både i leik, læring, arbeid og omsorg. 

Spørsmålet Kva er viktig for deg? er utgangspunkt for alle tiltak.

Ergoterapeutar har som oppgåve å:

  • kartlegge utfordringar og ressursar
  • gje moglegheit for mestring ved å endre omgjevnadar legge til rette aktivitetar
  • formidle og tilpasse tekniske hjelpemiddel og velferdsteknologiske løysingar

Ergoterapeutane i Vinje kommune  gjev tenester til barn, unge, vaksne og eldre. Tiltak kan rettast mot heimen, omsorgsbustadar, barnehage, skule, arbeidsplassar, institusjonar og lokalmiljø.