Reguleringsplanar  
Oppstart/kunngjering bustad kr 0
Oppstart/kunngjering kr 25 000
Handsaming av private framlegg bustad kr 0
Handsaming fram til 1. gongs handsaming under 50 daa kr 60 000
Handsaming fram til 1. gongs handsaming over 50 daa kr 85 000
Tillegg per tomt over 10 tomter  kr   2 000
Mindre endringar adm. handsaming, bustad friteken kr 10 000
Mindre endringar politisk handsaming m/høyring off instansar, bustad friteken kr 30 000
Mindre endringar politisk handsaming, bustad friteken kr  20 000
Handsaming av konsekvensutgreiing og planprogram 30% av reguleringsgebyret
Deling  
Vedtak om frådeling av byggetomt i uregulert område eller ikkje i tråd med plan, bustad friteke gebyr kr 3 800
Vedtak om frådeling av tilleggstomt/samanføying, bustad friteke gebyr kr 2 220
Vedtak om grensejustering av mindre areal, bustad friteke gebyr kr 1 640
Vedtak om frådeling i tråd med plan, bustad friteke gebyr kr 2 220
Handsaming etter jordlova/konsesjonslova fylgjer eige gebyrregulativ  
Dispensasjonar jf pbl § 19  
Søknad om dispensasjon frå føremål i regilerings-/bebyggelsesplan eller kommuneplan m/høyring off instansar- uansett utfall. Gebyr for handsaming av byggesag fylgjer i tillegg, bustad friteken for gebyr kr 20 000
Søknad om dispensasjon frå føremål i regulerings-/bebyggelsesplan eller i kommuneplan - uansett utfall. Gebyr for handsaming av byggesaka fylgjer i tillegg, bustad friteke gebyr kr 10 000
Bruksendring jf pbl § 20-1 d) og dispensasjon jf pbl §19  
Søknad om bruksendring som inneber at søknaden også må handsamast som ein søknad om dispensasjon frå føremål i regulerings-/bebyggelsesplan eller i kommuneplan, bustad friteke gebyr kr 14 050
Administrativ handsaming- disp frå TEK17, bustad friteke gebyr kr 2 220
Gebyr for handsaming av byggesaka fylgjer i tillegg, bustad friteke gebyr  
Tiltak jf pbl § 20-3  
Byggjesøknad jf § 20-3 under 80 m² BYA (fritidsbustad) kr 12 900
Byggjesøknad jf § 20-3 over 80 m² BYA (fritidsbustad) kr 25 900
Tillegg pr ekstra bueining kr 5 530
Søknad §20-3 - BYA/BRA over 50 m2 kr 10 800
Søknad om oppføring av bustadhus er friteke for å betale gebyr   
Anleggsarbeid - mindre tiltak kr 10 550
Anleggsarbeid - større tiltak kr 21 350
Igangsetjingsløyve (søknad i fleire trinn)  kr 2 220
Endring av løyve - mindre endring kr 2 220
Endring av løyve - større endring kr 5 500
Bruksendring  kr 3 300
Tiltak jf § 20-4  
Byggesøknad etter § 20-4 kr 5 500
Garasje som inngår i søknad for bustad (fullstendig søknad) er friteke for gebyr   
Andre tiltak  
Førehandskonferanse kr 2 000 
Små tiltak - minstegebyr  kr 2 220 
Mangefull søknad - avvising/retur kr 2 220 
Ferdigattest kr 1 650 
Mellombels bruksløyve kr 1 650
Riving  kr 2 220
Ansvarsrett sjølvbyggar kr 2 220
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta  
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - svartvatn kr 10 550
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - gråvatn  kr 5 500
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - rehabilitering  kr 1 200
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 13 kr 21 350