Reguleringsplanar  
Oppstart/kunngjering bustad kr 0
Oppstart/kunngjering kr 23 000
Handsaming av private framlegg bustad kr 0
Handsaming fram til 1. gongs handsaming under 50 daa kr 58 000
Handsaming fram til 1. gongs handsaming over 50 daa kr 81 000
Tillegg per tomt over 10 tomter  kr 720
Mindre endringar adm. handsaming  kr 10 000
Mindre endringar politisk handsaming kr 20 000
Handsaming av konsekvensutgreiing og planprogram 30% av reguleringsgebyret
Deling  
Vedtak om frådeling av byggetomt i uregulert område eller ikkje i tråd med plan, bustad friteke gebyr kr 3 700
Vedtak om frådeling av tilleggstomt/samanføying, bustad friteke gebyr kr 2 160
Vedtak om grensejustering av mindre areal, bustad friteke gebyr kr 1 595
Vedtak om frådeling i tråd med plan, bustad friteke gebyr kr 2 160
Handsaming etter jordlova/konsesjonslova fylgjer eige gebyrregulativ  
Dispensasjonar jf pbl § 19  
Søknad om dispensasjon frå føremål i regulerings-/bebyggelsesplan eller i kommuneplan - uansett utfall. Gebyr for handsaming av byggesaka fylgjer i tillegg, bustad friteke gebyr kr 10 540
Bruksendring jf pbl § 20-1 d) og dispensasjon jf pbl §19  
Søknad om bruksendring som inneber at søknaden også må handsamast som ein søknad om dispensasjon frå føremål i regulerings-/bebyggelsesplan eller i kommuneplan, bustad friteke gebyr kr 13 675
Administrativ handsaming- disp frå TEK17, bustad friteke gebyr kr 2 160
Gebyr for handsaming av byggesaka fylgjer i tillegg, bustad friteke gebyr  
Tiltak jf pbl § 20-3  
Byggjesøknad jf § 20-3 under 80 m² BYA (fritidsbustad) kr 12 545
Byggjesøknad jf § 20-3 over 80 m² BYA (fritidsbustad) kr 25 190
Tillegg pr ekstra bueining kr 5 350
Søknad §20-3 - BYA/BRA over 50 m2 kr 10 540
Søknad om oppføring av bustadhus er friteke for å betale gebyr   
Anleggsarbeid - mindre tiltak kr 10 280
Anleggsarbeid - større tiltak kr 20 770
Igangsetjingsløyve (søknad i fleire trinn)  kr 2 160
Endring av løyve - mindre endring kr 2 160
Endring av løyve - større endring kr 5 350
Bruksendring  kr 3 190
Tiltak jf § 20-4  
Byggesøknad etter § 20-4 kr 5 350 
Garasje som inngår i søknad for bustad (fullstendig søknad) er friteke for gebyr   
Andre tiltak  
Førehandskonferanse kr 1 955 
Små tiltak - minstegebyr  kr 2 160 
Mangefull søknad - avvising/retur kr 2 160 
Ferdigattest kr 1 595 
Mellombels bruksløyve kr 1 595
Riving  kr 2 160
Ansvarsrett sjølvbyggar kr 2 160
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta  
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - svartvatn kr 10 280
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - gråvatn  kr 5 350
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - rehabilitering  kr 1 135
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 13 kr 20 770