Reguleringsplanar  
Spørsmål om oppstart politisk handsaming jf. pbl §12-8 kr 11 000
Varsel om oppstart kunngjering kr 27 500
Handsaming fram til 1. gongs handsaming opp til 50 daa kr 66 000
Handsaming fram til 1. gongs handsaming f.o.m 50 daa, unnateke LNF og grøntstruktur, jf pbl §12-5, nr 3 og 5 kr 93 500
Tillegg pr ny tomt over 10 tomter  regulert til fritidsbustad (eller kombinerte føremål) kr   2 200
Mindre endringar adm. handsaming, bustad friteken kr 11 000
Mindre endringar politisk handsaming, bustad friteken kr 22 000
Mindre endringar politisk handsaming m/høyring offentlege instansar, bustad friteken kr  33 000
Handsaming av konsekvensutgreiing og planprogram 30% av reguleringsgebyret fram til 1. gongs handsaming
Deling  
Vedtak om frådeling av byggetomt i uregulert område eller i strid med plan, bustad friteke gebyr kr 4 180
Vedtak om frådeling av tilleggstomt/samanføying, bustad friteke gebyr kr 2 442
Vedtak om grensejustering av mindre areal, bustad friteke gebyr kr 1 804
Vedtak om frådeling i tråd med plan, bustad friteke gebyr kr 2 442
Handsaming etter jordlova/konsesjonslova fylgjer eige gebyrregulativ  
Dispensasjonar jf pbl § 19  
Søknad om dispensasjon frå føremål i gjeldande plan m/høyring off instansar- uansett utfall. Gebyr for handsaming av byggesag fylgjer i tillegg, bustad friteken for gebyr kr 33 000
Søknad om dispensasjon frå føremål i gjeldande plan - uansett utfall. Gebyr for handsaming av byggesaka fylgjer i tillegg, bustad friteke gebyr kr 22 000
Søknad om dispensasjon frå føremål i gjeldande plan - enkel - uansett utfall, bustad friteke gebyr kr 11 000
Bruksendring jf pbl § 20-1 d) og dispensasjon jf pbl §19  
Søknad om bruksendring - dispensasjon frå føremål i gjeldande plan, bustad friteke gebyr kr 15 455
Dispensasjon frå TEK - mindre omfattande t.d eldstad kr 2 442
Dispensasjon frå TEK - omfattande kr 6 050
Gebyr for handsaming av byggesaka fylgjer i tillegg, bustad friteke gebyr  
Tiltak jf pbl § 20-3  
Byggjesøknad jf § 20-3 opp til 80 m² BYA (fritidsbustad) kr 14 190
Byggjesøknad jf § 20-3 f.o.m 80 m² BYA (fritidsbustad) kr 28 490
Tillegg pr ekstra bueining kr 6 050
Søknad §20-3 - BYA/BRA over 50 m2 kr 11 880
Søknad om oppføring av bustadhus er friteke for å betale gebyr   
Anleggsarbeid - mindre tiltak kr 11 605
Anleggsarbeid - større tiltak kr 23 485
Igangsetjingsløyve (søknad i fleire trinn)  kr 2 442
Endring av løyve - mindre endring kr 2 442
Endring av løyve - større endring kr 6 050
Bruksendring  kr 3 630
Tiltak jf § 20-4  
Byggesøknad etter § 20-4 kr 6 050
Garasje som inngår i søknad for bustad (fullstendig søknad) er friteke for gebyr   
Andre tiltak  
Førehandskonferanse kr 2 200
Små tiltak - minstegebyr  kr 2 442
Mangefull søknad - avvising/retur kr 3 630
Ferdigattest kr 2 200
Mellombels bruksløyve kr 2 200
Riving  kr 2 442
Ansvarsrett sjølvbyggar kr 2 442
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta  
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - svartvatn kr 11 605
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - gråvatn  kr 6 050
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - rehabilitering  kr 1 320
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 13 kr 23 485