Reguleringsplanar 
Spørsmål om oppstart politisk handsaming jf. pbl §12-8kr 16 800
Varsel om oppstart kunngjeringkr 28 000
Handsaming fram til 1. gongs handsaming opp til 50 daakr 67 200
Handsaming fram til 1. gongs handsaming f.o.m 50 daa, unnateke LNF og grøntstruktur, jf. pbl. §12-5, nr. 3 og 5kr 112 000
Tillegg pr. ny tomt over 10 tomter regulert til fritidsbustad (eller kombinerte føremål)kr   2 240
Mindre endringar adm. handsaming, bustad fritekenkr 11 200
Mindre endringar politisk handsaming, bustad fritekenkr 22 400
Mindre endringar politisk handsaming m/høyring offentlege instansar, bustad friteke gebyrkr 22 400
Handsaming av konsekvensutgreiing og planprogram30% av reguleringsgebyret fram til 1. gongs handsaming
Deling 
Vedtak om frådeling av byggetomt i uregulert område eller i strid med plan, bustad friteke gebyrkr 2 450
Vedtak om frådeling av tilleggstomt/samanføying, bustad friteke gebyrkr 1 960
Vedtak om grensejustering av mindre areal, bustad friteke gebyrkr 1 960
Vedtak om frådeling i tråd med plan, bustad friteke gebyrkr 1 960
Handsaming etter jordlova/konsesjonslova fylgjer eige gebyrregulativ 
Dispensasjonar jf. plan- og bygningsloven §19 
Søknad om dispensasjon frå føremål i gjeldande plan m/høyring hjå offentlege instansar- uansett utfall. Bustad friteke gebyrkr 8 820
Søknad om dispensasjon frå føremål i gjeldande plan - uansett utfall, bustad friteke gebyrkr 8 820
Søknad om dispensasjon frå føremål i gjeldande plan - enkel - uansett utfall, bustad friteke gebyrkr 8 820
Bruksendring jf. pbl. §20-1 d) og dispensasjon jf. pbl. §19 
Søknad om bruksendring - dispensasjon frå føremål i gjeldande plan, bustad friteke gebyrkr 8 820
Dispensasjon frå TEK - mindre omfattande t.d eldstadkr 1 960
Dispensasjon frå TEK - omfattandekr 3 920
Gebyr for handsaming av byggesaka fylgjer i tillegg. Bustad friteke gebyr 
Tiltak jf. plan- og bygningsloven §20-3 
Byggjesøknad jf. §20-3 opp til 80 m² BYA (fritidsbustad- enkel)kr 14 700
Byggjesøknad jf. §20-3 f.o.m 80 m² BYA (fritidsbustad - dobbel)kr 19 650
Tillegg pr. ekstra bueiningkr 1 960
Søknad §20-3 - BYA/BRA over 50 m2kr 12 250
Søknad om oppføring av bustadhus er friteke for gebyr 
Anleggsarbeid - mindre tiltakkr 5 880
Anleggsarbeid - større tiltakkr 12 250
Igangsetjingsløyve (søknad i fleire trinn) kr 1 960
Endring av løyve - mindre endringkr 1 960
Endring av løyve - større endringkr 3 920
Bruksendring - mindre endringkr 1 960
Bruksendring - større endringkr 3 920
Tiltak jf. §20-4 
Byggjesøknad etter §20-4, tilbygg og landbruksbyggkr 4 900
Garasje som inngår i søknad for bustad (fullstendig søknad) er friteke gebyr 
Bruksendring og midlertidig byggkr 1 960
Andre tiltak 
Førehandskonferansekr 980
Små tiltak - minstegebyr kr 1 960
Mangefull søknad - avslag/returkr 1 960
Ferdigattestkr 1 960
Mellombels bruksløyvekr 1 470
Rivingkr 1 960
Riving - mindre tiltak (BRA under 100 m)kr 980
Rehabilitering av pipekr 980
Ferdigattest for rehabilitering av pipekr 490
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta 
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - svartvatnkr 14 700
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - gråvatn kr 7 840
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - rehabilitering kr 1 960
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 13kr 24 500