Reguleringsplanar  
Spørsmål om oppstart politisk handsaming jf. pbl §12-8 kr 17 700
Varsel om oppstart kunngjering kr 29 500
Handsaming fram til 1. gongs handsaming opp til 50 daa kr 70 800
Handsaming fram til 1. gongs handsaming f.o.m 50 daa, unnateke LNF og grøntstruktur, jf. pbl. §12-5, nr. 3 og 5 kr 118 000
Tillegg pr. ny tomt over 10 tomter regulert til fritidsbustad (eller kombinerte føremål) kr   2 360
Mindre endringar adm. handsaming, bustad friteken kr 11 800
Mindre endringar politisk handsaming, bustad friteken kr 23 600
Mindre endringar politisk handsaming m/høyring offentlege instansar, bustad friteke gebyr kr 23 600
Handsaming av konsekvensutgreiing og planprogram 30% av reguleringsgebyret fram til 1. gongs handsaming
Deling  
Vedtak om frådeling av byggetomt i uregulert område eller i strid med plan, bustad friteke gebyr kr 2 450
Vedtak om frådeling av tilleggstomt/samanføying, bustad friteke gebyr kr 1 960
Vedtak om grensejustering av mindre areal, bustad friteke gebyr kr 1 960
Vedtak om frådeling i tråd med plan, bustad friteke gebyr kr 1 960
Handsaming etter jordlova/konsesjonslova fylgjer eige gebyrregulativ  
Dispensasjonar jf. plan- og bygningsloven §19  
Søknad om dispensasjon frå føremål i gjeldande plan m/høyring hjå offentlege instansar- uansett utfall. Bustad friteke gebyr kr 8 820
Søknad om dispensasjon frå føremål i gjeldande plan - uansett utfall, bustad friteke gebyr kr 8 820
Søknad om dispensasjon frå føremål i gjeldande plan - enkel - uansett utfall, bustad friteke gebyr kr 8 820
Bruksendring jf. pbl. §20-1 d) og dispensasjon jf. pbl. §19  
Søknad om bruksendring - dispensasjon frå føremål i gjeldande plan, bustad friteke gebyr kr 8 820
Dispensasjon frå TEK - mindre omfattande t.d eldstad kr 1 960
Dispensasjon frå TEK - omfattande kr 3 920
Gebyr for handsaming av byggesaka fylgjer i tillegg. Bustad friteke gebyr  
Tiltak jf. plan- og bygningsloven §20-3  
Byggjesøknad jf. §20-3 opp til 80 m² BYA (fritidsbustad- enkel) kr 14 700
Byggjesøknad jf. §20-3 f.o.m 80 m² BYA (fritidsbustad - dobbel) kr 19 650
Tillegg pr. ekstra bueining kr 1 960
Søknad §20-3 - BYA/BRA under 50 m2 kr 4 900
Søknad §20-3 - BYA/BRA over 50-200 m2 kr 12 250
Søknad §20-3 - BYA/BRA over 200 m2 kr 19 650
Søknad §20-3 - Anneks kr 4 900
Søknad om oppføring av tomannsbustad, Tillegg pr. ekstra bueining kr 1 960 kr 13 700
Søknad om oppføring av bustadhus er friteke for gebyr  
Anleggsarbeid - mindre tiltak kr 5 880
Anleggsarbeid - større tiltak kr 12 250
Igangsetjingsløyve (søknad i fleire trinn)  kr 1 960
Endring av løyve - mindre endring kr 1 960
Endring av løyve - større endring kr 3 920
Bruksendring - mindre endring kr 1 960
Bruksendring - større endring kr 3 920
Tiltak jf. §20-4  
Byggjesøknad etter §20-4, tilbygg og landbruksbygg kr 4 900
Garasje som inngår i søknad for bustad (fullstendig søknad) er friteke gebyr  
Bruksendring og midlertidig bygg kr 1 960
Andre tiltak  
Førehandskonferanse kr 980
Små tiltak - minstegebyr  kr 1 960
Mangefull søknad - avslag/retur kr 1 960
Ferdigattest kr 1 960
Mellombels bruksløyve kr 1 470
Riving kr 1 960
Riving - mindre tiltak (BRA under 100 m) kr 980
Rehabilitering av pipe kr 490
Ferdigattest for rehabilitering av pipe kr 290
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta  
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - svartvatn kr 14 700
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - gråvatn  kr 7 840
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - rehabilitering  kr 1 960
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 13 kr 24 500