Reguleringsplanar  
Spørsmål om oppstart politisk handsaming jf. pbl §12-8 kr 15 600
Varsel om oppstart kunngjering kr 26 000
Handsaming fram til 1. gongs handsaming opp til 50 daa kr 62 400
Handsaming fram til 1. gongs handsaming f.o.m 50 daa, unnateke LNF og grøntstruktur, jf pbl §12-5, nr 3 og 5 kr 104 000
Tillegg pr ny tomt over 10 tomter  regulert til fritidsbustad (eller kombinerte føremål) kr   2 080
Mindre endringar adm. handsaming, bustad friteken kr 10 400
Mindre endringar politisk handsaming, bustad friteken kr 20 800
Mindre endringar politisk handsaming m/høyring offentlege instansar, bustad friteken kr  20 800
Handsaming av konsekvensutgreiing og planprogram 30% av reguleringsgebyret fram til 1. gongs handsaming
Deling  
Vedtak om frådeling av byggetomt i uregulert område eller i strid med plan, bustad friteke gebyr kr 3 150
Vedtak om frådeling av tilleggstomt/samanføying, bustad friteke gebyr kr 2 520
Vedtak om grensejustering av mindre areal, bustad friteke gebyr kr 2 520
Vedtak om frådeling i tråd med plan, bustad friteke gebyr kr 2 520
Handsaming etter jordlova/konsesjonslova fylgjer eige gebyrregulativ  
Dispensasjonar jf pbl § 19  
Søknad om dispensasjon frå føremål i gjeldande plan m/høyring off instansar- uansett utfall. Gebyr for handsaming av byggesag fylgjer i tillegg, bustad friteken for gebyr kr 11 340
Søknad om dispensasjon frå føremål i gjeldande plan - uansett utfall. Gebyr for handsaming av byggesaka fylgjer i tillegg, bustad friteke gebyr kr 11 340
Søknad om dispensasjon frå føremål i gjeldande plan - enkel - uansett utfall, bustad friteke gebyr kr 11 340
Bruksendring jf pbl § 20-1 d) og dispensasjon jf pbl §19  
Søknad om bruksendring - dispensasjon frå føremål i gjeldande plan, bustad friteke gebyr kr 11 340
Dispensasjon frå TEK - mindre omfattande t.d eldstad kr 2 520
Dispensasjon frå TEK - omfattande kr 5 040
Gebyr for handsaming av byggesaka fylgjer i tillegg, bustad friteke gebyr  
Tiltak jf pbl § 20-3  
Byggjesøknad jf § 20-3 opp til 80 m² BYA (fritidsbustad) kr 18 900
Byggjesøknad jf § 20-3 f.o.m 80 m² BYA (fritidsbustad) kr 25 200
Tillegg pr ekstra bueining kr 2 520
Søknad §20-3 - BYA/BRA over 50 m2 kr 15 750
Søknad om oppføring av bustadhus er friteke for å betale gebyr   
Anleggsarbeid - mindre tiltak kr 7 560
Anleggsarbeid - større tiltak kr 15 750
Igangsetjingsløyve (søknad i fleire trinn)  kr 2 520
Endring av løyve - mindre endring kr 2 520
Endring av løyve - større endring kr 5 050
Bruksendring  kr 2 520
Tiltak jf § 20-4  
Byggesøknad etter § 20-4 kr 6 300
Garasje som inngår i søknad for bustad (fullstendig søknad) er friteke for gebyr   
Bruksendring og midl. bygg kr 2 520
Andre tiltak  
Førehandskonferanse kr 1 260
Små tiltak - minstegebyr  kr 2 520
Mangefull søknad - avvising/retur kr 2 520
Ferdigattest kr 2 520
Mellombels bruksløyve kr 1 890
Riving  kr 2 520
Riving - mindre tiltak (BRA under 100 m) kr 1 260
Rehabilitering av pipe kr 1206
Ferdigattest for rehabilitering av pipe kr 630
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta  
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - svartvatn kr 14 250
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - gråvatn  kr 7 600
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - rehabilitering  kr 1 900
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 13 kr 23 750