Restriksjonane trer i kraft frå det tidspunkt det blir sett opp skilt på den enkelte veg, og opphøyrer når skilta vert fjerna.
Tømmertransport og andre planlagde transportar må utførast medan det enno er tele i vegen.


Det vert gjort unntak frå restriksjonane for renovasjonsbil, mjølkebil, buss i rute, utrykkingskjøretøy, bergingsbil, vegvedlikehaldsmaskiner og kraftlagets beredskapsbilar.

Lov til grunn for restriksjonen:

§7 i Vegtrafikklova og §5-14 i Forskrift om bruk av kjøretøy vert det innført aksellastrestriksjonar på kommunale vegar.