Statens vegvesen legg forslag til detaljreguleringsplan for E134 Bøgrend – Særensgrend i Vinje kommune ut på høyring og offentleg ettersyn, i perioden 28.06.2024 – 30.08.2024.

Planområdet omfattar ein strekning på ca. 3,0 km frå Bøgrend til Særensgrend. Målet med planarbeidet er auka trafikktryggleik for alle trafikantgrupper, betre framkome for person – og tungbilar og reduksjon av klimagassutslepp mv.

Meir informasjon 

Planframlegget og plandokumenta kan du sjå i kommunens planregister her.   
Du kan også sjå på Statens vegvesen sine sider her. 

Det blir informasjonsmøte om planen på Vinjar, tysdag 20. August kl. 18 – 20.

Frist for innspel 

Send inn merknadar til planarbeidet seinast 30.08.2024. 

Send skriftleg innspel til: 
Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer,
eller på e-post til: firmapost@vegvesen.no 
Merk innspelet med sak nr. 22/85714.

Kontakt 

Har du spørsmål til planarbeidet kan du kontakte planleggingsleiar Turid Hagelia Korshavn, på telefon 93 09 62 82, eller på e-post: turid.hagelia.korshavn@vegvesen.no 

Heimel 

Statens vegvesen legg i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 og § 3-7, forslag til detaljreguleringsplan ut på høyring og offentleg ettersyn.