Nedbøren den seinaste veka har bidrege til auka tilsig til Møsvatn. Den venta nedbøren 21. september og i den komande tida, vil bidra til ytterlegare auke av vasstanden i Møsvatn. 

Det vert gjort kontinuerlege vurderingar av vasstandar. Pr. no er det flaumdempefokus, og slik sett vert den kapasiteten som er tilgjengeleg i magasina utnytta, for å handtere situasjonen så optimalt som mogleg, med dei føresetnadane som ligg til grunn.