Planen legg til rette for ei fortetting og oppgradering av eksisterande plan. 

Dokument i saka: