Med heimel i Plan- og bygningslovens §12-8, blir det med dette varsla at AT-skog på vegne av forslagsstillar Øyfjell Sag og Høvleri AS, startar arbeid med detaljregulering for næring/industri på gnr./bnr. 118/65 i Vinje kommune. 
Heimelshavar er Arild og Anne Lise Øygarden.


Planområdet er på ca. 50 daa og er vist på vedlagte oversiktskart og varslingskart som angir planområdets plassering og avgrensing.

Planområdet ligg i Øyfjell nordaust for krysset mellom fylkesveg 3410 og fylkesveg 3422. Det var oppstartsmøte med Vinje kommune 16. mai 2023, det vart gitt klarsignal for oppstart av planarbeidet. Området er i kommuneplanens arealdel regulert til LNF og LNF for spreidd bustadbebyggelse og yrkesbygg (SBY 22). Avgrensinga av planområdet følger langs fylkesveg i sør og vest og langs eigedomsgrense i sørvest, mot aust ligg plangrensa langs gardsveg og gardstun og i overgangen mellom dyrkamark og skog.

Øyfjell Sag og Høvleri har sidan desember 2021 hatt dispensasjon til å bruke eit jorde på eigedomen til lager for tømmer og materialar. Dyrkamarka er tatt i bruk til formålet og matjord er tatt av og lagt i voll i ytterkant av dyrkamarka. Dispensasjonen vart gitt for to år. Siktemålet med planen er å regulere området til næring/industri. Planarbeidet vil elles følgje dei føresegner og retningsliner Vinje kommune har utarbeidt. Området har eksisterande og godkjende avkøyringar.

Det er ikkje stilt krav om konsekvensutgreiing, da planen dels er i tråd med overordna plan og området alt er teken i bruk til formålet. Ulike tema vil bli belyst i planomtala. Blant anna støy, naturmangfold og flaumfare.