Arealet som skal regulerast er frå brua i nordvest til Vinje kyrkje i søraust. 
Ny detaljregulering vil avløyse eksisterande reguleringsplan, planID 20110005.

Under planarbeidet kan plangrensa bli justert/redusert. Forslagsstillar er Vinje kommune. 
I oppstartsmøtet, 28.06.23 vart det gjeve klarsignal til oppstart av planlegging. 
Føringar for planlegginga er gjeve i oppstartsmøtet med kommunen. Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutgreiing i samråd med kommunen. Det er semje om at førekomsten av kulturminne utløyser KU jf. Forskrift om konsekvensutredninger. 
Føremålet med planen er å sikre betre framkomst og trafikksikkerheit for mjuke trafikantar. Statens Vegvesen skal kantforsterke E134, noko som bidreg til sikrare sideterreng. Arealet er avsett til LNFR og spreidd busetnad i kommuneplanen. 

Referat frå oppstartsmøte 28.06.23, finn du her
Vurdering av behov for konsekvensutredning, finn du her

 

Utviding av planområde E134 Vinjeflaten