Plan- og miljøutvalet vedtok 06.09.2023, sak 117/23, å leggje framlegg til detaljregulering for planID 20230003 Holtarbakken 150/133 ut til høyring og offentleg ettersyn.

 

Planframlegget legg til rette for konsentrert utbygging av hytter i eit opparbeida felt inne i Holtardalen. 
Planframlegget er i tråd med kommunedelplan Rukkemo-Torvetjønn.

Informasjon

Lenke til planframlegget finn du på arealplaner.no | 20230003 > Plandokumenter, til ettersyn på Tenestetorget - kommunehuset i Åmot, eller du kan kontakte oss på telefon 35 06 23 00.

Frist for innspel 

I høyringsperioden kan alle kome med skriftlege merknader til Vinje kommune, postmottak@vinje.kommune.no, innan 31.10.2023.

 Heimel 

Framlegg til detaljregulering for planID 20230003 Holtarbakken 150/133 vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10.