Reglane

  • Gjeld alle 2, 3, 4 og 5-åringar.
  • Gjeld for 20 t/v. Resterande timetal og matpengar blir det kravd foreldrebetaling for.
  • Den samla bruttoinntekt for familien må vere under 548 500 kr/året.
  • Det må søkjast på eige skjema som du finn her
  • Inntekta må dokumenterast med kopi av sjølvmelding.

Reglane for foreldrebetaling elles er at ingen familiar skal betale meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass. Søknad om redusert foreldrebetaling etter denne ordninga skal søkjast om i same skjema som nemnt over.