Vinje kommune varslar med dette at detaljregulering for Stuvetrå 118/65 blir lagt ut på høyring og offentleg ettersyn etter vedtak i Plan- og miljøutvalet den 20.03.2024, sak 43/24. 

Planframlegget legg til rette for næring. Tilhøvet til kommuneplanens arealdel er delvis i tråd med reguleringsplanen, då delar av området er regulert til spreidd bustad- og yrkesbygging og resterande til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).

Frist for innspel 

I høyringsperioden kan alle koma med skriftlege innspel til Vinje kommune. Innspel sender du til Vinje kommune, Vinjevegen 192, 3890 Vinje, eller på e-post til postmottak@vinje.kommune.no, innan 28.05.2024. 

Meir informasjon 

Planframlegget og plandokumenta kan du sjå i kommunens planregister her. Du kan også sjå dokumenta på Tenestetorget på kommunehuset i Åmot, eller du kan kontakte oss på telefon 35 06 23 00.

Heimel 

Framlegg til detaljregulering for Stuvetrå blir lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslov § 12-10.