Vinje kommune har laga klimarekneskap sidan 2019. 
Klimarekneskapet viser per i dag det samla klimagassutsleppet i kommunens drift, og dekkjer tenesteområda barnehagar, skular, institusjonar, helsehus, teknisk drift og infrastruktur, kommunehuset, samt brann og beredskap og Vest-Telemark driftssenter knytt til Vinje. 
Alt av utslepp er rekna om til CO₂-ekvivalentar og visast i kg CO₂ i rekneskapet. 
Summen av alle utsleppa er klimafotavtrykket til kommunen. 

Frå 2021 til 2022 har det vore ei total auke på 1,2 % CO2-ekvivalentar, frå 498,8 tonn til 504,5 tonn.

Klimarekneskap 2022
Særutskrift