Vinje kommune varslar med dette at detaljregulering for Holldalen massetak 96/1 blir lagt ut på høyring og offentleg ettersyn etter vedtak i plan- og miljøutvalet den 31.01.24, sak 6/24. PlanID 20140016

 

Planframlegget legg til rette for eit massetak, produksjonsanlegg for steinmateriale, asfaltverk eller blandeverk for betong. Det er planlagd å leggje til rette for uttak av inntil 70 000 tonn fast fjell per år. Etter gjennomført knusing vil dette resultere i om lag 30 000 tonn tilslagsmateriale til betong/asfalt. Massane er tenkt nytta til ulike byggje- og anleggsverksemder.

Reguleringsplanen er i samsvar med kommunedelplan for Haukeli, der området er sett av til råstoffutvinning, med unntak av den nye vegtilkomsten som blir lagt i LNF-område.

 

Frist for innspel 

I høyringsperioden kan alle koma med skriftlege innspel til Vinje kommune. Innspel sender du til Vinje kommune, Vinjevegen 192, 3890 Vinje eller på e-post til postmottak@vinje.kommune.no, innan 25.03.2024. 

Meir informasjon 

Plandokumenta kan du sjå her i kommunens planarkiv
på kommunehuset i Åmot eller du kan og kontakte oss på telefon 
35 06 23 00.   

Heimel 

Framlegg til detaljregulering for Holldalen massetak 96/1 vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslov § 12-10.