Fast tilbod pr time - 50% syskenmoderasjon  kr 33
Inntekt under 2G (G pr 01.05.20 er kr 101 351)  Friplass
Kjøpetimar kr 54
Kjøpedag i feriane kr 212