Kommunestyret vedtok 21.04.2022 sak nr. 32/22, detaljregulering for Sveivisvingen i medhald i plan- og bygningslova § 12 – 12. Vedlagt ligg samla saksframstilling med vedtak.

Planen legg til rette for å utbetre sveivisvingen i Vågslid.

Ein ber grunneigerar varsle eventuelle festerar.

Du kan klage på kommunestyrets vedtak i samsvar med plan- og bygningslova §§ 1 – 9 og 12 – 12, jf forvaltningslova kap. VI. Klaga må du sende til Vinje kommune – Vinjevegen 192, 3890 Vinje eller postmottak@vinje.kommune.no innan 25 mai- Dersom Vinje kommune ikkje tek klaga til fylgje, blir klaga sendt til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren tek endeleg stilling til klaga.

Dokument i saka finn du her