Frist for innspel 05.01.2024.

Vinje kommune varslar om oppstart av planarbeid med rullering av alle kommunedelplanar i samband med pågåande arbeid med kommuneplanen sin arealdel, jf. plan- og bygningslovas § 11-12. Vidare arbeid med kommunedelplanane vil fylgje same prosess som for arbeidet med kommuneplanen sin arealdel. 

 

Kommunestyret vedtok den 14.09.2023 (sak 99/2023) å inkludere kommunedelplanar i arbeidet med rullering av kommuneplanen sin arealdel. Grunngjevinga for vedtaket er at kommunen ved å inkludere kommunedelplanane i arbeidet får høve til å sjå heile kommunen under eitt og fastsetje føringar for heile kommunen. 
Jamfør vedtaket vil kommunedelplanane for Åmot (vedteke 29.06.1993) og Rauland (vedteke 02.03.2006) verte rullert i sin heilskap med både føresegner og plankart. Medan kommunedelplanane for Vågslid (vedteke 14.11.2019), Haukeli-Edland (vedteke 14.11.2019) og Rukkemo-Torvetjønn (sist vedteke 14.09.2023) vert inkludert i planarbeidet, men det vert ikkje teke full gjennomgang av desse planane. Det vil då bli høve til å inkludere eventuelle sentrale føringar og føresegner me ynskjer skal gjelde heile kommunen, til dømes føresegner knytt til ljosforureining

Sidan det ikkje skal gjerast arealendringar i kommunedelplanane for Vågslid, Haukeli-Edland og Rukkemo-Torvetjønn i denne planprosessen, vert det ikkje opna for arealinnspel til desse områda. 

Arbeidet med rullering av kommunedelplanane vil fylgje vedteke planprogram for kommuneplanen sin arealdel. Planprogrammet og andre relevante dokument frå arbeidet med kommuneplanens arealdel kan sjåast her: Rullering av kommuneplanens arealdel - VINJE KOMMUNE.

Kva me ynskjer innspel på:

Ved oppstart av planarbeidet med kommunedelplanane og vidare arbeid med kommuneplanen sin arealdel ynskjer me innspel. Det kan til dømes vere:

  • Forslag til ny arealbruk i kommunedelplanområda Åmot og Rauland 
  • Nye føresegner eller endringar i gjeldande føresegner

Innspel til arbeidet må merkast med saksnummer 2022/210 og sendast  til Vinje kommune, Vinjevegen 192, 3890 Vinje, eller på e-post til postmottak@vinje.kommune.no, innan 05.01.2024.