Hovudoppgåver:

  • Skaffe bustad
  • Støtte personar med vanskar på bustadmarknaden på vegen til å leige, eige eller bygge sin eigen bustad.
  • Fylgje opp undervegs og over tid for å bidra til at den einskilde skal bli i stand til å meistre sin busituasjon og skaffe dei hjelpetiltak det er behov for
  • På vegne av kommunen forvalte Husbanken sine ordningar; startlån og grunnlån, ulike tilskotsordningar og personretta tilskot.
  • Forvalte kommunale bustader.
  • Samarbeide med integreringskoordinator.