Rauland omsorgssenter har ei personalgruppe med sjukepleiarar, helsefagarbeidarar og heimehjelper/assistentar, og er døgnbemanna. Personalet samarbeider med lege og andre faggrupper i kommunen.

Rauland omsorgssenter er også base for alle heimetenester i Rauland distrikt, uavhengig av om desse blir gjevne i omsorgsbustad eller i eigen heim.

Rauland omsorgsenteret har tilsaman 12 omsorgsbustader. Kva behov kommunen har for bustader styrer korleis bustadene til einkvar tid blir nytta.

I nær tilknyting til senteret er det 7 omsorgsbustader som er noko større enn dei 10 andre Her er ikkje personale til stades heile døgnet.

Søknad om bustad eller tenester skjer til koordinerings- og tildelingskontoret. Personalet i heimetenesta og ved senteret kan også hjelpe deg med dette.