Heimehjelp

Betalingssatsar for heimehjelp utrekna etter G pr. 01.05.23.

Treng du meir enn til saman 2 timar heimehjelp pr mnd, betalar du fullt abonnement ut i frå inntekta di pluss inntekta til ektefelle/sambuar/partnar. 
Det vert sett ei øvre grense for betaling etter prinsippet om sjølvkost. 
Sjølvkost pr. 01.01.22 er utrekna til kr 320 pr. time. 

Nettoinntekt

Abonnementspris per månad

Inntil kr 237 240kr 230
kr 237 240 - 355 860kr 705
kr 355 860 - 474 480kr 1 200
kr 474 480 - 593 100kr 1 570
Frå kr 593 100 kr 2 200
Treng du heimehjelp berre 2 timar eller mindre per månad, betalar du per time. 

Timesats

Pris

Inntil kr 237 240kr 132
kr 237 240 - 355 860kr 215
kr 355 860 - 474 480kr 259
kr 474 480 - 593 100kr 325
Frå kr 593 100kr 379

Institusjonsopphald

Opphald

Pris

Korttidsopphaldkr 193 per døgn
Dag- og nattopphaldkr 110 per døgn

Dersom ein overstig 60 døgn på korttidsopphald i kalenderåret, må ein for resten av året betale døgnpris som tilsvarar den sats ein ville ha betalt for langtidsopphald. 
 

Fribeløpet før berekning av vederlag for langtidsopphald i institusjon vert sett til kr 10 000,-
Fribeløpet før berekning av vederlag for langtidsopphald i institusjon for bebuarar som ikkje sjølv ynskjer å bu på dobbeltrom/ektepar på dobbeltrom, vert sett til kr 48 300,- 

Lovar som ligg til grunn

Forskrift 2011-12-16-1349 og rundskriv I-1/2024
Rundskriv I-1/2024

Rauland og Norheimstunet omsorgssenter

Teneste

Pris

Fullkost (middag, tørrmat, TV, fellesutgifter t.d hushaldningsartiklar, eingongsutstyr)kr 188 pr. døgn
Trekk frukostkr 28
Trekk kveldskr 28
Middag kr 107
Vask av klede Rauland omsorgssenterkr 129 per månad
Vask av klede Norheimstunetkr 0

Heimetenester og dagtilbod

Teneste

Pris

Tryggleiksalarm - Analoglinje                    kr 215 per månad
Tryggleiksalarm - GSM/IPkr 250 per månad
Middag utan dessertkr 97 per porsjon
Middag med dessertkr. 107 per posjon
Leige av heimevaktmeistarkr 168 per time
Hjelpemiddel frå korttidslagerkr 25 per hjelpemiddel per månad. Makspris kr 65 per månad
Dagtilbod eldrekr 165
Dagtilbod psykisk helsekr 140

Helsesysterteneste, reisevaksinering, audiometri

 

Teneste

Pris

Konsultasjon, vaksnekr 255
Konsultasjon, bornkr 85
Konsultasjon, studentarkr 110
Nytt vaksinasjonskortkr 110
Fritakingsattest Gulfeberkr 133
Audiometri (høyreprøver)kr 268