Heimehjelp

Betalingssatsar for heimehjelp utrekna etter G pr 01.05.21

Treng du meir enn til saman 2 timar heimehjelp pr mnd, betalar du fullt abonnement ut i frå inntekta di pluss inntekta til ektefelle/sambuar/partnar. Det vert sett ei øvre grense for betaling etter prinsippet om sjølvkost. Sjølvkost pr 01.01.2021 er utrekna til kr 320 pr time. 

Nettoinntekt Abonnementpris pr mnd
Inntil kr 212 798 kr 215
kr 212 798 - 319 197 kr 640
kr 319 197 - 425 596 kr 1 090
kr 425 596 - 531 995 kr 1 430
Frå kr 531 995 kr 2000
Treng du heimehjelp berre 2 timar eller mindre pr mnd, betalar du pr time. Timesatsane er då: 
Inntil kr 212 798 kr 120
kr 212 798 - 319 197 kr 195
kr 319 197 - 425 596 kr 235
kr 425 596 - 531 995 kr 295
Frå kr 531 995 kr 345

Institusjonsopphald

Korttidsopphald

kr 180 pr døgn

Dag- og nattopphald kr 100 pr døgn
Dersom det overstig 60 døgn på korttidsopphald i kalenderåret, må ein for resten av året betale døgnpris som tilsvarar den sats ein ville ha betalt for langtidsopphald. 
Jf forskrift 2011-12-16-1349 og rundskriv I-1/2022
 

Fribeløpet før berekning av vederlag for langtidsopphald i institusjon vert sett til kr 9.100,- 

Fribeløpet før berekning av vederlag for langtidsopphald i institusjon for bebuarar som ikkje sjølv ynskjer å bu på dobbeltrom/ektepar på dobbeltrom, vert sett til kr 44 600,- 

Jf rundskriv I-1/2022.

Rauland og Norheimstunet omsorgssenter

Fullkost (middag, tørrmat, TV, fellesutgifter t.d hushaldningsartiklar, eingongsutstyr) kr 182 pr døgn
Trekk frukost kr 27
Trekk kvelds kr 27
Middag  kr 97
Vask av klede Rauland omsorgssenter kr 125 pr mnd
Vask av klede Norheimstunet kr 0

Heimetenester og dagtilbod

Tryggleiksalarm - Analoglinje                     kr 215 pr mnd
Tryggleiksalarm - GSM/IP kr 250 pr mnd
Middag kr 97 pr porsjon
Leige av heimevaktmeistar kr 152 pr time
Hjelpemiddel frå korttidslager kr 25 pr hjelpemiddel pr månad, makspris kr 65,00 pr månad
Dagtilbod eldre kr 150
Dagtilbod psykisk helse kr 125

Helsesysterteneste, reisevaksinering, audiometri

 

Konsultasjon, vaksne kr 240
Konsultasjon, born kr 80
Konsultasjon, studentar kr 104
Nytt vaksinasjonskort kr 104
Fritakingsattest Gulfeber kr 125
Audiometri (høyreprøver) kr 243