Heimehjelp

Betalingssatsar for heimehjelp utrekna etter G pr 01.05.19

Treng du meir enn til saman 2 timar heimehjelp pr mnd, betalar du fullt abonnement ut i frå inntekta di pluss inntekta til ektefelle/sambuar/partnar.

Inntil kr 187 268 kr 210
kr 187 268 - 280 902 kr 609
kr 280 902 - 374 536 kr 1 043
kr 374 536 - 468 170 kr 1 366
Frå kr 468 170 kr 1 914
Treng du heimehjelp berre 2 timar eller mindre pr mnd, betalar du pr time. Timesatsane er då: 
Inntil kr 187 268 kr 115
kr 187 268 - 280 902 kr 185
kr 280 902 - 374 536 kr 225
kr 374 536 - 468 170 kr 280
Frå kr 468 170 kr 330

Heimetenester

Heimetenester

Tryggleiksalarm - Analoglinje                     kr 215 pr mnd
Tryggleiksalarm - GSM/IP kr 250 pr mnd
Middag kr 93 pr porsjon
Leige av heimevaktmeistar kr 145 pr time
Hjelpemiddel frå korttidslager kr 25 pr hjelpemiddel pr månad, makspris kr 65,00 pr månad
Dagtilbod eldre kr 143 
Dagtilbod psykisk helse kr 118

Rauland omsorgssenter

Fullkost (middag, tørrmat, TV, hushaldningsartiklar, eingongsutstyr) kr 170 pr døgn
Trekk frukost kr 25
Trekk kvelds kr 25
TV kr 60 pr mnd
Vask av klede kr 120 pr mnd
Middag kr 93 
Fellesutgifter kr 60
 

Norheimstunet omsorgssenter

Fullkost (middag, tørrmat, TV, hushaldningsartiklar, eingongsutstyr) kr 170 pr døgn
Trekk frukost kr 25
Trekk kvelds kr 25
Middag kr 93
Middag ved eldresenteret på Norheimstunet (for bebuarar) kr 93
TV  kr 60 pr mnd
Fellesutgifter kr 60 pr døgn 

Institusjonsopphald

 

Korttidsopphald

kr 170 pr døgn

Dag- og nattopphald kr 90 pr døgn
Dersom det overstig 60 døgn på korttidsopphald i kalenderåret, må ein for resten av året betale døgnpris som tilsvarar den sats ein ville ha betalt for langtidsopphald. 
Jf rundskriv I-46/97 og rundskriv I-1/2020
 

Fribeløpet før berekning av vederlag for langtidsopphald i institusjon vert sett til kr 8.400,- 

Fribeløpet før berekning av vederlag for langtidsopphald i institusjon for bebuarar som ikkje sjølv ynskjer å bu på dobbeltrom/ektepar på dobbeltrom, vert sett til kr 40 400,- 

Jf rundskriv I-1/2020.

Helsesysterteneste, reisevaksinering, audiometri

 

Konsultasjon, vaksne kr 230
Konsultasjon, born kr 75
Konsultasjon, studentar kr 100
Nytt vaksinasjonskort kr 100
Fritakingsattest Gulfeber kr 120
Audiometri (høyreprøver) kr 230