Det ligg to bygg med til saman 8 bueiningar bak Vinje helsesenter, rett ved Bruli. I Vestli sine lokal har ein 2 bueiningar.
Bueiningane har ikkje fellesareal, men er tilrettelagd for funksjonshemma. Det er ikkje fast bemanning knytt til desse.